Autentificarea procurii în numele persoanelor juridice

Potrivit art. 75 alin. (2) din Codul de procedură civilă, procesele persoanelor juridice se susțin în instanța de judecată de către organele lor de administrare, care acționează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către alți angajați împuterniciți ai persoanei juridice, de către avocați sau de avocați stagiari.

În conformitate cu art. 80 alin. (1), (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, împuternicirile reprezentantului persoanei juridice trebuie să fie făcute printr-o procură, eliberată şi legalizată în modul stabilit de lege.În conformitate cu art. 80 alin. (1), (3) şi (4) CPC, împuternicirile reprezentantului persoanei juridice trebuie să fie formulate într-o procură, eliberată şi legalizată în modul stabilit de lege. Procurile se eliberează în numele persoanei juridice cu contrasemnătura administratorului ei sau a unei alte persoane împuternicite, adeverite prin acte de constituire şi sigilate cu ştampila acestei organizaţii.

Valabilitatea procurii care confirmă împuternicirile reprezentantului în instanţă de judecată încetează în temeiul art. 376 din Codul civil.

Acte necesare

  • actul de identitate  valabil a mandantului în original
  • copia actului de identitate valabil al persoanei în favoarea căreia se face procura (reprezentantul);
  • extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile din momentul eliberării acestuia)
  • Pașaportul tehnic al mijlocului de transport în original ( după caz)
  • Procura urmează a fi semnată personal în fața notarului.

Durata

Eliberarea unei procuri se efectuează în 30 minute.

Model

Programare pentru obținerea unui contract de fidejusiune