Autentificarea procurii în numele persoanelor fizice

Procură este înscrisul întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanți. Procura eliberată pentru încheierea de acte juridice în formă autentică trebuie să fie autentificată notarial. La autentificarea procurii, reprezentatul nu este obligat să prezinte dovezi care să confirme dreptul lui asupra bunurilor.

Datele despre bunuri şi despre reprezentant sunt prezentate de către reprezentat, care poartă răspundere pentru veridicitatea datelor şi obţinerea consimţământului reprezentantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acte necesare

  • actul de identitate valabil a mandantului în original
  • copia actului de identitate valabil al persoanei în favoarea căreia se face procura (reprezentantul);
  • Pașaportul tehnic al mijlocului de transport în original ( după caz)

Procura ulterioară

Persoana căreia îi este eliberată procura (procură inițială) poate elibera o procură prin care se deleagă împuternicirile sau se substituie reprezentantul conform art. 364 al Codului Civil al Republicii Moldova (procură ulterioară).

În toate cazurile, procura ulterioară emisă de o persoană fizică trebuie autentificată notarial chiar dacă procura inițială nu este autentificată.

Procura ulterioară se autentifică notarial la prezentarea procurii inițiale în care este menţionat expres dreptul de eliberare a procurii ulterioare. În cazul cesionării integrale a împuternicirilor, procura inițială se reţine în original în arhiva notarului. Dacă prin procura ulterioară au fost cesionate doar o parte din împuterniciri, procura inițială se restituie cu menţiunea despre realizarea dreptului de cesiune, notarul păstrînd în arhivă o copie legalizată a acesteia.

Termenul Procurii

Dacă termenul valabilității nu este indicat în procură, ea este valabilă timp de 3 ani de la data întocmirii. De asemenea, termenul valabilității poate fi indicat prin stipularea unei condiții la îndeplinirea căreia procura încetează.

În cazul în care în textul procurii nu este indicată data întocmirii, ea este nulă.

Procura eliberată pentru încheierea unor acte juridice în afara Republicii Moldova și autentificată notarial este valabilă pînă la revocarea ei de către persoana care a eliberat-o.

Durata

Eliberarea unei procuri se efectuează în 30 minute.

Model

Programare pentru obținerea unui contract de fidejusiune