РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА ПО СОГЛАСИЮ СУПРУГОВ

Începând cu 01.03.2019 căsătoria prin acordul soților poate fi desfăcută de către notar, printr-o încheiere de desfacere a căsătoriei, inclusiv căsătoria soților care au copii minori comuni, adoptați sau concepuți.

CĂSĂTORIA  este o uniune legalizată prin care două persoane sau mai mult de doi parteneri (în țările care recunosc poligamia) s-au decis să întemeieze o familie, să trăiască și să-și împartă veniturile și bunurile materiale în comun. Prin actul căsătoriei se creează o relație de rudenie între familiile persoanelor implicate. Căsătoria este o instituție în care relațiile interpersonale, de obicei, intime și sexuale, sunt recunoscute într-o varietate de moduri, în funcție de cultura sau subcultura în care se petrece.

Conform prevederilor art. 33 al Codului Familiei  căsătoria poate înceta: 

-în urma decesului sau a declarării pe cale judecătorească a decesului unuia dintre soți.

-prin divorț (desfacere), în baza cererii unuia sau a ambilor soți ori a tutorelui soțului în privința căruia s-a instituit măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei.

Consimțământul trebuie să fie liber și neviciat al fiecăruia dintre soți, exprimat în fața fiecăruia dintre  soți și în fața notarului.

Începând cu 01.03.2019 căsătoria prin acordul soților poate fi desfăcută de către notar, printr-o încheiere de desfacere a căsătoriei, inclusiv căsătoria soților care au copii minori comuni, adoptați sau concepuți.

Cererea de desfacere a căsătoriei se depune personal de fiecare soț la orice notar. 

Acte necesare

  • copiile certificatelor de naștere a soților
  • copiile certificatelor de naștere a copiilor existenți
  • copiile actelor de identitate ale soților (copiile depuse trebuie certificate conform originalului)
  • certificatului de căsătorie emis de autoritățile competente ale R.M. (se prezintă în original și o copie legalitatea și se anexează în originalul la cerere).

În cazul care căsătoriile încheiate în străinătate certificatele de căsătorie emise de autoritățile statelor străine după caz apostilate/supralegalizate conform tratatelor în vigoare la care Republica Moldova este parte, care mai întâi urmează a fi transcris conform legii si apoi fi depuse pentru desfacerea căsătoriei.

Durata

La momentul înregistrării cererii, notarul acordă soților, potrivit prevederilor Codului Familiei, un termen de 30 zile pentru reflecție.

Termenul pentru retragerea cererii de desfacere a căsătoriei poate fi prelungit cu acordul soților maximum 30 zile.

La expirarea termenului prevăzut de art. 41 aliniatul 5 al Legii nr. 246 din 15.11.2018 privind procedura notarială cu îndeplinirea cumulativ și a celorlalte condiții legale pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților, notarul emite încheiere de desfacere a căsătoriei prin acordul soților  care potrivit art. 41 lit. D al Legii nr. 100 privind actele de stare civilă din  26.04.2001 reprezintă temei pentru înregistrarea divorțului.

La emiterea încheierii, părțile sunt obligate sa prezinte notarului dovada achitării taxei de stat pentru înregistrarea desfacerii căsătoriei cu acordul comun  al soților,  în modul și în cuantumul prevăzut de legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992.

În termen de 3 zile de la data emiterii încheierii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților notarul va transmite organului de stare civilă teritorial , pentru înregistrarea actului de stare civilă, împreună cu dovada achitării taxei de stat pentru înregistrarea actului de stare civilă, două  originale ale încheierii și originalul certificatului de căsătorie.

Serviciul stare civilă competent în termen de 3 zile de la data primirii încheierii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților va înregistra actul de divorț. În actul de divorț la rubrica temeiul divorțului se va indica încheierea de desfacere a căsătoriei prin acordul soților emisă de notar, data desfacerii căsătoriei urmând a fi indicată exact data consemnată în conținutul încheierii notarului, care, de principiu, trebuie să coincidă cu data emiterii încheierii respective.

Serviciul stare civilă care a întocmit actul de divorț va elibera solicitanților certificatul de divorț, emis în baza actului de divorț respectiv, la cerere, cu achitarea taxei pentru serviciul privind înregistrarea actului de divorț în temeiul încheierii notarului.

În cazul în care încheierea notarului face referire la o căsătorie, în privința căreia în fondul de arhivă nu a fost identificat un act de căsătorie, Serviciul de stare civilă competent va restitui încheierea notarului fără executare.

Notarul emite o încheiere de respingere a cererii de desfacere a căsătoriei în situațiile în care nu sânt îndeplinite, cumulativ, condițiile legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților, precum și în unul dintre următoarele cazuri:

a) unul dintre soți nu își poate exprima consimțământul liber și neviciat;

b) cererea nu este semnată de ambii soți în prezența notarului, dacă anterior notarului nu i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei și de examinare a cererii în absența sa, iar soțul prezent insistă să fie înregistrată cererea;

c) soții refuză sa dea declarațiile prevăzute de lege;

d) soții nu prezintă, la depunerea cererii, actele necesare prevăzute la art. 41 alin. (3);

e) în cazul în care există copii minori sau concepuți și, la expirarea termenului prevăzut la art. 41 alin. (5), unul dintre soți nu se prezintă în fața notarului, nu-și exprimă consimțământul pentru desfacerea căsătoriei sau soții refuză de a încheia acordul referitor la plata pensiei de întreținere și la stabilirea domiciliului copiilor minori, sau acordul încheiat contravine intereselor minorilor;

f) cel puțin unul dintre soți nu s-a prezentat în fața notarului la expirarea termenului prevăzut la art. 41 alin. (5);

g) cererea a rămas fără obiect întrucât căsătoria dintre soți a fost desfăcută, fie de către o altă autoritate competentă, fie încetată din cauza decesului unuia dintre soți;

h) dacă soții se împacă și unul dintre soți își retrage cererea de desfacere a căsătoriei.

În cazul respingerii cererii de desfacere a căsătoriei, notarul emite o încheiere de respingere în 3 exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva notarului, iar celelalte se transmit fiecăruia dintre soți. La respingerea cererii de desfacere a căsătoriei, originalul certificatului de căsătorie se restituie persoanei care l-a depus la notar.

Programare pentru obținerea unui contract de fidejusiune