Autentificarea testamentului

Oricine este în drept să dispună de patrimoniul personal atât timp cât se află în viață. Actul de dispoziție poate viza atât soarta juridică a bunurilor în perioada cât se află în viață (inter vivos), cât și pentru cauza de moarte (mortis causae). Legislația națională nu oferă alte opțiuni pentru a dispune de bunurile sale pentru cazul de moarte, decât testamentul.

Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul cînd nu va mai fi în viață.

Testamentul autentic este acel testament realizat prin intermediul unui notar. Testatorul (persoana care face testamentul) îşi va dicta dispoziţiile de ultimă voință în faţa notarului. (după caz pot participa și martori).  La autentificarea testamentului, notarul nu va cere testatorului să prezinte dovezi pentru confirmarea dreptului de proprietate asupra patrimoniului testat.

Acte necesare

  • actul de identitate a testatorului în original;
  • copia actului de identitate al persoanei în favoarea căreia se face testamentul (legatar).

Durata

Eliberarea unui testament se efectuează în 60 minute.

Atle informații

Testatorul trebuie să se prezinte personal în fața notarului. Nu este necesară prezența legatarului. Întocmirea testamentului prin reprezentant nu se admite. În cazul în care la întocmirea testamentului sînt atraşi martori, interpretul autorizat, traducătorul autorizat, persoana care semnează testamentul în locul testatorului, executorul testamentar, aceştia vor semna testamentul.

Persoana abilitată cu autentificarea testamentului, martorii și persoanele care semnează testamentul nu au dreptul să divulge informațiile privind conținutul testamentului pînă la data deschiderii moștenirii. 

Minorul poate testa odată cu atingerea vîrstei de 16 ani. În acest caz, minorul nu are nevoie de consimțămîntul părinților sau al curatorului pentru a întocmi un testament. 

Programare pentru obținerea unui contract de fidejusiune